#whoami slides, presentations

Bug bounty null_owasp_2k17
30. 04. 2017
1 views

Bug bounty null_owasp_2k17

Docker Workshop Birthday #3
22. 03. 2016
0 views

Docker Workshop Birthday #3

Docker Workshop for beginner
20. 02. 2016
1 views

Docker Workshop for beginner

XenServer Design Workshop
23. 11. 2015
1 views

XenServer Design Workshop

Hacking Virtual Appliances
14. 11. 2015
1 views

Hacking Virtual Appliances

Cloud Device Insecurity
31. 10. 2015
1 views

Cloud Device Insecurity

1......2